O czym mówi Kurs Cudów?

Co mówi Kurs Cudów?Kurs Cudów zaczyna się od następujących słów:

To jest kurs cudów. Jest to kurs obowiązkowy. Tylko czas, kiedy go podejmiesz, jest dobrowolny. Wolna wola nie oznacza, że możesz ułożyć program. Oznacza tylko, że możesz wybrać to, co chcesz podjąć w danym czasie. Celem tego kursu nie jest uczenie znaczenia miłości, albowiem jest to ponad tym, czego można nauczyć. Jego celem jest jednak usunięcie blokad dla uświadomienia sobie obecności miłości, która jest twoim naturalnym dziedzictwem. Przeciwieństwem miłości jest lęk, lecz to, co jest wszechogarniające, nie może mieć przeciwieństwa.

Kurs ten można więc bardzo prosto podsumować w ten sposób:

Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić.
To, co nierzeczywiste, nie istnieje.
W tym zawiera się pokój Boży.
(Kurs Cudów, Wprowadzenie)

Co tu jeszcze dodać? Gdy rozpoznaję, że to, co się lęka, nie jest prawdziwe, to wszystkie moje pozorne problemy zostają rozwiązane. Miłość zajmuje wówczas miejsce lęku. Świat oddzielenia się kończy. Pozostaje tylko pokój.

Kurs Cudów jest wypełniony bezkompromisowymi ideami, które budzą opór w tożsamości trzymającej się oddzielenia, lecz stają się źródłem niewysłowionej radości dla każdego, kto zaczyna ich naprawdę doświadczać. Nie przejmuj się, jeśli niektórych z tych idei nie będziesz na początku rozumiał. Zrozumienie przyjdzie wraz z doświadczeniem wewnętrznej przemiany poprzez trening umysłu.

Oto kilka innych przykładów tego, co mówi Kurs:

Kurs Cudów głosi, że istnieje tylko jedna rzeczywistość – jedna Moc. Nie ma przeciwstawnych sił w konflikcie. Wszelki konflikt to złudzenie.
– Kurs mówi wprost, że tylko Miłość jest prawdziwa. Bóg jest Miłością i ty tym jesteś. Jesteś doskonałym rozszerzeniem doskonałem Stwórcy, czy też, jak wolisz – doskonałym Synem Boga. Istnieje tylko jedna Jaźń. Nie ma niczego innego. Możesz tego doświadczyć poprzez uwolnienie od fałszywego utożsamienia ze swoimi myślami i cielesną tożsamością.
– Kurs Cudów przypomina ci, że nie ma śmierci, i pokazuje, jak porzucić iluzję odrębności, która nieustannie uzasadnia ideę śmierci.
– Kurs Cudów podkreśla też, że nie ma nic na zewnątrz ciebie. Wszystko, co widzisz i czujesz, jest odzwierciedleniem twoich myśli. Widzisz zewnętrzny obraz wewnętrznego stanu. Dlatego gdy przemienisz swój umysł, zmieni się również to, co czujesz i widzisz.
– Kurs uświadamia ci, że nie jesteś ofiarą, lecz decydentem, gdyż w każdej chwili wybierasz wszystko, co ci się przydarza. A skoro moc decyzji należy do ciebie, to w każdej chwili możesz wybrać Niebo, czyli doświadczenie tego, kim naprawdę jesteś.
– Kurs mówi, że choroba jest decyzją, a jednocześnie uświadamia ci, że jest ona złudzeniem i że żadne złudzenie nie jest trudniejsze do uzdrowienia niż inne.
– Kurs demonstruje, że nie jesteś umysłem zawartym w ciele, lecz to ciało jest ideą w twoim umyśle. Fałszywe utożsamienie z ciałem i innymi wytworami własnego umysłu było źródłem twojego cierpienia. Poprzez praktykę Kursu Cudów możesz doświadczyć tego, że nie jesteś ciałem i rozpoznać swoją duchową nieśmiertelną rzeczywistość.
– Kurs Cudów głosi, że nie ma żadnego świata; że świat to złudzenie oddzielenia, ale jednocześnie pokazuje drzwi do Rzeczywistości Jednego Boskiego Umysłu, którym jesteś.
– Kurs mówi, że grzech, wina i lęk nigdy nie są uzasadnione.
– Uświadamia ci, że nie możesz wybaczyć komuś, tylko samemu sobie. Jednocześnie daje do zrozumienia, że w rzeczywistości nikt ci nigdy niczego nie zrobił i tylko pełne doświadczenie tego jest przebaczeniem.
– Wskazuje, że w rzeczywistości już jesteś w Domu w Niebie, tylko śnisz o czasie i przestrzeni. W każdej chwili możesz podjąć decyzję, żeby się przebudzić. Cała pomoc jest ci dana, gdy twoim jedynym celem staje się przebudzenie, czy też pamiętanie prawdy.

To tylko kilka przykładowych idei z Kursu Cudów. Kurs idzie dużo głębiej – tam gdzie ja sam z siebie nie chciałem pójść. Nie chciałem sobie bowiem uświadomić tego, co wyparłem ze swojej świadomości. Jako tożsamość ludzka bałem się Boga, bałem się Miłości. Ale miłość przyszła sama pomimo mojego oporu. I otrzymałem całą pomoc, jakiej potrzebowałem w swojej przemianie. I ty też ją otrzymujesz. Nie może się nie udać nikomu, kto usiłuje dotrzec do prawdy. (Kurs Cudów, tytuł lekcji 131 z Książki Ćwiczeń).

Więcej o Kursie Cudów jako książce oraz o autorze Kursu Cudów  możesz przeczytać TUTAJ.

Warto również powiedzieć, co Kurs Cudów mówi o cudach, gdyż jest to zupełnie odmienne od ludzkich przekonań na temat cudów.  Według Kursu cud pokazuje, że śnisz sen i że jego treść nie jest prawdziwa (Kurs Cudów, Rozdział 28, II). Cud zastępuje uczenie się, które mogłoby zająć tysiące lat. Czyni on to dzięki leżącemu u podstaw rozpoznaniu doskonałej równości dającego i biorącego, na której opiera się cud (Kurs Cudów, Rozdział 1, II).

Najwięcej o cudach mówią Zasady cudów w pierwszym rozdziale Kursu Cudów. Oto niektóre z nich:

•    Nie ma hierarchii trudności w cudach. Jeden nie jest „trudniejszy” czy „większy” niż inny. Wszystkie są takie same. Wszystkie przejawy miłości są maksymalne.
•    Cuda dzieją się w sposób naturalny jako przejawy miłości. Rzeczywistym cudem jest miłość, która je inspiruje. W tym sensie wszystko, co pochodzi z miłości, jest cudem.
•    Wszelkie cuda oznaczają życie, a Dawcą życia jest Bóg. Jego Głos pokieruje tobą bardzo szczegółowo. Będzie ci powiedziane wszystko, co potrzebujesz wiedzieć.
•    Modlitwa jest nośnikiem cudów. Jest ona środkiem porozumiewania się stworzenia ze Stwórcą. Poprzez modlitwę miłość jest otrzymywana, zaś poprzez cuda miłość jest wyrażana.
•    Cud jest służbą. Jest on maksymalną przysługą, jaką możesz wyświadczyć komuś innemu. Jest on sposobem kochania bliźniego swego jak siebie samego. Rozpoznajesz wartość swoją i swego bliźniego równocześnie.
•    Cuda są myślami. Myśli mogą reprezentować niższy, czyli cielesny poziom doświadczenia, albo wyższy, czyli duchowy poziom doświadczenia. Pierwszy wytwarza to, co fizyczne, a drugi stwarza to, co duchowe.
•    Cuda wykraczają poza ciało. Są one nagłymi przeskokami w niewidzialność, z dala od poziomu cielesnego. Dlatego właśnie uzdrawiają.
•    Cuda budzą na nowo świadomość, że to duch, a nie ciało, jest ołtarzem prawdy. Jest to rozpoznanie, które prowadzi do uzdrawiającej mocy cudu.
•    Ja inspiruję wszystkie cuda, które są tak naprawdę wstawiennictwem. Wstawiają się one za twoją świętością i czynią świętym to, co postrzegasz. Umieszczając cię ponad prawami fizycznymi, wznoszą cię do sfery porządku niebieskiego. W tym porządku jesteś doskonały.
•    Cud jest uniwersalnym błogosławieństwem od Boga przeze mnie dla wszystkich moich braci. Przebaczać jest przywilejem tego, komu zostało przebaczone.
•    Cuda są naturalnymi oznakami przebaczenia. Dzięki cudom akceptujesz Boże przebaczenie poprzez rozszerzanie go na innych.
•    Cuda wychwalają Boga poprzez ciebie. Wychwalają Go przez oddawanie czci Jego stworzeniom, potwierdzając ich doskonałość. Uzdrawiają, ponieważ zaprzeczają utożsamieniu z ciałem, a potwierdzają utożsamienie z duchem.
•    Cud jest korektą wprowadzoną przeze mnie do fałszywego myślenia. Działa jako katalizator, przerywając błędne postrzeganie i porządkując je na nowo we właściwy sposób. Poddaje to ciebie działaniu zasady Pojednania, gdzie postrzeganie zostaje uzdrowione. Dopóki zaś to nie nastąpi, wiedza o Boskim Porządku jest rzeczą niemożliwą.
•    Cuda oddają tobie cześć, ponieważ jesteś godny miłości. Rozpraszają one złudzenia o tobie i postrzegają w tobie światło. W ten sposób wymazują twoje błędy przez uwolnienie cię od twoich koszmarów. Poprzez wyzwolenie twojego umysłu z więzienia twoich złudzeń przywracają cię do zdrowia.
•    Mechanizmem cudów jest Duch Święty. Rozpoznaje On zarówno Boże stworzenia, jak i twoje złudzenia. Oddziela On prawdę od fałszu dzięki Swej zdolności, by postrzegać w sposób całościowy, a nie selektywny.
•    Duch Święty jest najwyższym pośrednikiem w porozumiewaniu się. Cuda nie wymagają tego typu porozumiewania się, ponieważ są tymczasowymi środkami porozumiewania. Kiedy powracasz do swej pierwotnej formy porozumiewania się z Bogiem poprzez bezpośrednie objawienie, potrzeba cudów przemija.
•    Cud jest przejawem wewnętrznej świadomości Chrystusa i akceptacją Jego Pojednania.
•    Poważną zasługą cudów jest ich siła w uwalnianiu ciebie od twojego fałszywego poczucia izolacji, pozbawienia czegoś oraz braku.
•    Cud nigdy nie jest stracony. Może on dotknąć wielu ludzi, których nawet nie spotkałeś, oraz wywołać nieprawdopodobne zmiany w sytuacjach, których nie jesteś nawet świadomy.
•    Cud jest jedynym środkiem kontrolowania czasu do twojej natychmiastowej dyspozycji. Tylko objawienie wykracza poza czas, nie mając w ogóle nic wspólnego z czasem.
•    Cud jest narzędziem uczenia się, które zmniejsza potrzebę czasu. Ustanawia on ponadwzorcowy odstęp w czasie, który nie podlega zwykłym prawom czasu. W tym sensie jest on bezczasowy.
•    Cuda są zarówno początkiem, jak i końcem, a więc odwracają one porządek czasowy. Są one zawsze afirmacjami odrodzenia, które wydają się sięgać wstecz, lecz w rzeczywistości wiodą naprzód. Cuda niweczą przeszłość w teraźniejszości i w ten sposób wyzwalają przyszłość.
•    Cuda umożliwiają ci uzdrawianie chorych i wskrzeszanie umarłych, ponieważ to ty sam wytworzyłeś chorobę i śmierć, a zatem możesz zlikwidować je obie. Ty jesteś cudem zdolnym do stwarzania na podobieństwo swego Stwórcy. Wszystko inne jest tylko twoim własnym koszmarem sennym i nie istnieje. Tylko stworzenia światła są rzeczywiste.
(Kurs Cudów, Rozdział 1, Zasady Cudów)